Zastępca Burmistrza Miasta

DOROTA RUSIN-HARDENBICKERDOROTA RUSIN-HARDENBICKER

Zastępca Burmistrza Miasta nadzoruje i koordynuje sprawy z zakresu:

 1. gospodarki nieruchomościami,
 2. prowadzonych przez Miasto inwestycji, w tym budownictwa mieszkaniowego,
 3. miejskich dróg, ulic, mostów i placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 4. lokalnego transportu drogowego,
 5. wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji,
 6. utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną,
 7. targowisk i hal targowych,
 8. cmentarzy gminnych,
 9. planowania przestrzennego,
 10. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
 11. bieżącego funkcjonowania PWiK Sp. z o. o., ZGM TBS Sp. z o. o.

Sprawuje bezpośredni nadzór nad:

 1. Wydziałami: Komunalnym, Nieruchomości, Planowania Przestrzennego,
 2. Biurem Inwestycyjnym.


MACIEJ MAKSELONMACIEJ MAKSELON


Zastępca Burmistrza Miasta nadzoruje i koordynuje sprawy z zakresu:

 1. planowania i rozwoju Miasta,
 2. pozyskiwania środków zewnętrznych i inwestorów,
 3. kultury fizycznej i turystyki,
 4. spraw obywatelskich,
 5. rejestracji stanu cywilnego,
 6. ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 7. zieleni miejskiej i zadrzewień,
 8. edukacji publicznej,
 9. wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 10. bieżącego funkcjonowania Aqua-Tur Sp. z o. o., Komunalnego Centrum Usług Wspólnych, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Muzeum Regionalnego.

Sprawuje bezpośredni nadzór nad:

 1. Wydziałami: Rozwoju, Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego,
 2. Referatu Ochrony Środowiska.ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza