Ulgi i zwolnienia

Wielkość pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcy z tytułu realizacji nowej inwestycji, stanowi iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą.


WARIANTOWE WYLICZENIE WYSOKOŚCI ULG

55%  - (dla małego i mikroprzedsiębiorcy)

45% -  (dla średniego przedsiębiorcy)

35% -  (dla dużego przedsiębiorcy)

ZAŁOŻENIA

1. Firma nie przekracza zatrudnienia 250 osób, ale ze względu na roczny obrót jest traktowana jako duże przedsiębiorstwo – intensywność pomocy publicznej 35 %.

2. W związku z brakiem danych o funduszu płac, przyjęto do wyliczenia średnią wysokość płacy brutto w przemyśle w Powiecie Szczecineckim, powiększoną o nakłady pochodne ponoszone przez pracodawcę (składki zdrowotne, ZUS, socjal.) – 3.000,00 zł. Do obliczenia wysokości pomocy publicznej możliwej do udzielenia firmie ulokowanej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej można wybrać jedno z dwóch kryteriów.

a/ wysokość nakładów finansowych • zakup nieruchomości, • budowa budynków oraz instalacji produkcyjnej, • wyposażenie, maszyny, stanowiska pracy • wydatki niematerialne – know how, technologie, patenty.

b/ wysokość kosztów osobowych w okresie 2 lat

PRZYKŁAD

Zatrudnienie 80 osób, nakłady inwestycyjne 32 mln. złotych.

1. Wyliczenie kwoty zwolnienia z podatku dochodowego w oparciu o kryterium wysokości nakładów finansowych: 32.000.000 zł x 35 % = 11.200.000 złotych.  Okres korzystania z ulgi, w postaci zwolnienia z podatku dochodowego (CIT) uzależniony jest wyłącznie od wyników ekonomicznych powstałego przedsiębiorstwa.

Przykład: jeśli podatek dochodowy(CIT) liczony w skali roku wyniesie 6.000.000 zł, to okres zwolnienia skończy się pod 2 latach.

2. Wyliczenie kwoty zwolnienia z podatku dochodowego w oparciu o kryterium kosztów osobowych przez 2 lata: 80 osób x 2.972,49 zł x 24 miesiące x 35 % = 2.016.000,00 zł.  Okres korzystania z ulgi, w postaci zwolnienia z podatku dochodowego (CIT) uzależniony jest wyłącznie od wyników ekonomicznych powstałego przedsiębiorstwa.

Przykład: jeśli podatek dochodowy liczony w skali roku wyniesie 6.000.000 zł, to okres zwolnienia skończy się pod 1/3 roku. Metoda oparta o koszty płac nie ma uzasadnienia ekonomicznego dla Państwa inwestycji. Ma ona zastosowanie jedynie w przypadku inwestycji nisko kapitałowych, wymagających bardzo dużego zaangażowania siły roboczej.

ZWOLNIENIE - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Ulga lub zwolnienie z płacenia podatku od nieruchomości przysługuje inwestorowi na dokładnie takich samych zasadach jak zastosowane powyżej. Należy pamiętać, że trwa maksymalnie 5 lat i jej wielkość sumuje się z ulgą uzyskaną z tytułu działalności w strefie ekonomicznej. Ich suma nie może jednak przekroczyć kwoty wyliczonej w prezentowanych powyżej wariantach (nakłady x 40 %). Ulga przyznawana jest przez Urząd Miasta Szczecinka

ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza