Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

Na terenie Miasta Szczecinek Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: zlokalizowany jest przy ul. Cieślaka 6c, 78-400 Szczecinek (PGK Sp. z o.o.).

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych otwarty jest w następujących  godzinach: poniedziałek-piątek 7:00-18:00, sobota: 7:00-14:00.

W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, nieodpłatnie przyjmowane są dostarczane przez mieszkańców miasta Szczecinek, niżej wymienione odpady komunalne pochodzące z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, zebrane w sposób selektywny:

 • szkło,
 • papier i tektura,
 • tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,
 • odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (trawa, liście, drobne gałęzie o długości do 50 cm, odpadki warzywne i owocowe w tym obierki itp.),
  •  meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyte opony,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • przeterminowane leki i chemikalia,
  • odpady tekstyliów i odzieży,
  • odpady niebezpieczne, w tym resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, środki ochrony roślin oraz opakowania po nich, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich, zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji),
  • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 
   i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł 
   i strzykawek,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne takie jak: gruz betonowy, ceglany i ceramiczny, odpady instalacyjne z tworzyw sztucznych i metalu - w ilości nie większej niż 250 kg rocznie od właściciela nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej, a w przypadku budynków wielolokalowych – od jednego lokalu mieszkalnego,
  • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki,
  • zużyte kartridże i tonery,
  • przepracowane oleje.

Obsługa PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy!

Lista podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący 
z gospodarstw domowych:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Cieślaka 6c, 78-400 Szczecinek.

2. FEST-MET Małgorzata Jagiełło-Owsiak ul. Przemysłowa 3, 78-400 Szczecinek – punkt zbierania odpadów zlokalizowany w Szczecinku ul. Przemysłowa 3.

3. TOPPAS Zbigniew Topczyłko ul. Przemysłowa 3, 78-400 Szczecinek – punkt zbierania odpadów zlokalizowany w Szczecinku ul. Łukasiewicza 3.

4. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Janusz Bujalski ul. Armii Krajowej 69, 78-400 Szczecinek – punkt zbierania odpadów w Szczecinku ul. Armii Krajowej 69.

5. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Mirosława Makuca - punkt zbierania odpadów zlokalizowany w Szczecinku ul. Wiśniowa 10.

6. AGRECO - SERVICE Sp. z o.o. ul. Prosta 3,5,7, 66-470 Kostrzyn nad Odrą – punkt zbierania odpadów zlokalizowany w Szczecinku ul. Łukasiewicza 1.

7. Firma Handlowo-Usługowa Stanisław Górski ul. Sikorskiego 38, 78-400 Szczecinek - punkty zbierania odpadów zlokalizowane w Szczecinku na ul. Pilskiej 5 oraz 
Koszalińskiej 64.

8. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe VIMET Jarosław Zwolan ul. Bugno 3, 78-400 Szczecinek – punkt zbierania odpadów zlokalizowany w Szczecinku ul. Bugno 3.  

 

WYKAZ APTEK ODBIERAJĄCYCH PRZETERMINOWANE LEKI

załącznik do pobrania

WYKAZ OGÓLNODOSTĘPNYCH "GNIAZD" DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW PRZEZNACZONYCH DLA MIESZKAŃCÓW OKOLICZNYCH NIERUCHOMOŚCI, USYTUOWANYCH NA TERENIE MIASTA SZCZECINEK

załącznik do pobrania

LOKALIZACJA POJEMNIKÓW NA ODPADY ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE

załącznik do pobrania 

ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza