Jak segregować śmieci?

Zasady segregowania odpadów komunalnych

Odpady zbierane i przekazywane w sposób selektywny należy:

 • w zabudowie wielorodzinnej umieszczać w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowanych we wspólnych gniazdach utworzonych na terenie miasta,
 • w zabudowie jednorodzinnej umieszczać w przekazanych na ten cel workach.

Nie wiesz jak sortować odpady komunalne? To bardzo proste! Wystarczy, że nie będziesz wrzucał wszystkich śmieci do jednego kosza. Surowce wtórne gromadź oddzielnie
w odpowiednich pojemnikach lub workach (zabudowa jednorodzinna), w następującej kolorystyce:

Papier – pojemnik/worek niebieski

Wrzucamy:

 • opakowania z papieru, karton, tekturę,
 • katalogi, ulotki,
 • gazety i czasopisma,
 • papier szkolny i biurowy,
 • zeszyty i książki,
 • torby i worki papierowe.

Nie wrzucamy:

 • odpadów higienicznych jak np. ręczniki papierowe, zużyte chusteczki,
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią,
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
 • kartonów po mleku i napojach,
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • tapet,
 • pieluch jednorazowych i podpasek,
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych.

Szkło – pojemnik/worek zielony

Wrzucamy:

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych
  i olejach roślinnych),
 • szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy:

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
 • szkła żaroodpornego,
 • zniczy z zawartością wosku,
 • żarówek i świetlówek, reflektorów,
 • opakowań po rozpuszczalnikach,
 • luster,
 • szyb okiennych i zbrojonych,
 • monitorów i lamp telewizyjnych,
 • opakowań po lekarstwach, termometrów i strzykawek.

Metale i tworzywa sztuczne – pojemnik/worek żółty

Wrzucamy:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
 • kapsle, zakrętki od słoików,
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych (np. po jogurtach, margarynach, śmietanie, twarogach, owocach, warzywach, wędlinach itp.),
 • opakowania po środkach czystości i kosmetykach (np. proszkach do prania, szamponach, paście do zębów),
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
 • kartony po mleku i sokach (opakowania wielomateriałowe),
 • puszki po napojach i konserwach,
 • folię aluminiową.

Nie wrzucamy:

 • części samochodowych,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • butelek i pojemników z zawartością,
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach,
 • opakowań po olejach silnikowych,
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych (np. strzykawek, wenflonów),
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD,
 • styropianu.

Odpady ulegające biodegradacji – pojemnik/worek brązowy

Wrzucamy:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
 • drobne gałęzie do 50 cm,
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty,
 • trociny i korę drzew,

Nie wrzucamy:

 • kości, mięsa i padliny zwierząt,
 • odchodów zwierząt,
 • oleju jadalnego;
 • popiołu z węgla kamiennego,
 • leków,
 • drewna impregnowanego,
 • płyt wiórowych i MDF,
 • ziemi i kamieni,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

 

Odpady zmieszane

Wrzucamy:

 • wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

Nie wrzucamy:

 • przeterminowanych leków, igieł i strzykawek,
 • chemikaliów,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD,
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
 • tekstyliów i odzieży,
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Uwaga na odpady niebezpieczne!

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zalicza się:

 • zużyte baterie i akumulatory,
 •  przeterminowane leki,
 •  zużyte świetlówki,
 • chemikalia,
 • zużyty sprzęt RTV i AGD.

 Odpadów tych nie można wrzucać do pojemników na zmieszane odpady komunalne, należy oddać je:

- w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach,

- w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u.

 

Na terenie Miasta Szczecinek Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest przy ul. Cieślaka 6c, 78-400 Szczecinek (PGK Sp. z o.o.)

W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, nieodpłatnie przyjmowane są dostarczane przez mieszkańców miasta Szczecinek, niżej wymienione odpady komunalne pochodzące z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, zebrane w sposób selektywny:

 • szkło,
 • papier i tektura,
 • tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,
 • odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (trawa, liście, drobne gałęzie o długości do 50 cm, odpadki warzywne i owocowe w tym obierki itp.),
 •  meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady tekstyliów i odzieży,
 • odpady niebezpieczne, w tym resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, środki ochrony roślin oraz opakowania po nich, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich, zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji),
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
  i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł
  i strzykawek,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne takie jak: gruz betonowy, ceglany i ceramiczny, odpady instalacyjne z tworzyw sztucznych i metalu - w ilości nie większej niż 250 kg rocznie od właściciela nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej, a w przypadku budynków wielolokalowych – od jednego lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem ust.5,
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki,
 • zużyte kartridże i tonery,
 • przepracowane oleje.

Odpady budowlane i rozbiórkowe

Odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z drobnych robót remontowych wykonanych samodzielnie, np. gruz betonowy, ceglany i ceramiczny, odpady instalacyjne z tworzyw sztucznych i metalu, należy dostarczyć do PSZOK. Przyjmowane są one bezpłatnie w ilości nie większej niż 250 kg rocznie od właściciela nieruchomości zamieszkałej.

Wyjątek stanowią odpady z remontów, powstające w trakcie robót wykonywanych przez podmiot świadczący usługi w tym zakresie - w takim przypadku wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach, ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia.

Odpady wielkogabarytowe

Niepotrzebne meble i inne odpady, które nie zmieszczą się do pojemnika (dywany, wózki, foteliki, duże zabawki itp.) oraz zużyte opony zabierane są raz w miesiącu sprzed posesji
w trakcie mobilnych zbiórek. Informacja o terminach zbiórek udostępniana jest przez lokalne media oraz na stronie www.szczecinek.pl w zakładce „Odpady komunalne”, w pozostałych terminach można je nieodpłatnie oddać do PSZOK.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Duży sprzęt RTV i AGD zbierany jest raz w miesiącu w trakcie zbiórek odpadów wielkogabarytowych, w pozostałych terminach można go nieodpłatnie oddać do PSZOK-u. Ponadto na terenie miasta ustawione są pojemniki na drobne odpady jak suszarki, telefony, ładowarki, radia, wiertarki, czajniki, odkurzacze, żelazka. Pojemniki posiadają również osobne otwory przeznaczone do wrzucania baterii i żarówek. Podczas zakupu nowego sprzętu RTV i AGD sprzedawca ma obowiązek nieodpłatnie przyjąć zużyty sprzęt tego samego rodzaju.

Zużyte baterie

Zużyte baterie zbierane są w kilkudziesięciu punktach na terenie miasta (urzędy, instytucje, szkoły, przedszkola, sklepy), a także w niektórych gniazdach półpodziemnych, do specjalnych pojemników.

Przeterminowane leki

Zbiórka przeterminowanych leków prowadzona jest w aptekach w specjalnie oznaczonych pojemnikach. Lista aptek, zbierających przeterminowane leki dostępna w zakładce Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza