Akty prawne

Akty prawne 
 

Ustawy:

Uchwały:

  • Uchwała Nr XXX/284/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek - tekst jednolity

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2021/522/

 

  • Uchwała Nr LV/495/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek

 

  • Uchwała Nr XXX/285/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - tekst jednolity

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2021/524/

 

  • Uchwała Nr LV/496/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2022/5405/

 

  • Uchwała Nr LVIII/522/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2023/861/

 

  • Uchwała Nr LIX/527/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2023/1447/

 

  • Uchwała Nr XVIII/167/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2015/5486/

 

  • Uchwała Nr LV/497/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2022/5406/

ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza