Częstotliwość odbierania odpadów

Częstotliwość odbierania odpadów

W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpośrednio 
z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierane są:

1. odpady komunalne zmieszane:

• w budownictwie jednorodzinnym –  w okresie od 1 maja do 30 września każdego roku, 
1 raz w tygodniu, poza tym okresem 1 raz na dwa tygodnie,

• w budownictwie wielolokalowym – 2 raz w tygodniu,

2. odpady segregowane – szkło:

• w budownictwie jednorodzinnym – 2 razy w miesiącu,

• w budownictwie wielolokalowym – 2 razy w miesiącu,

3. odpady segregowane z papieru, tektury, metali, opakowań wielomateriałowych, tworzyw sztucznych:

• w budownictwie jednorodzinnym – 2 razy w miesiącu,

• w budownictwie wielolokalowym – 1 raz w tygodniu,

4. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony:

• w budownictwie jednorodzinnym  oraz wielolokalowym  - 1 raz w miesiącu.

5. odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów:

• w budownictwie jednorodzinnym – 1 raz na 2 tygodnie,

• w budownictwie wielolokalowym – 1 raz w tygodniu.

W przypadku odpadów zielonych powstających w wyniku pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych w związku ze świadczeniem usług przez przedsiębiorcę, wykonującego usługi związane z pielęgnacją zieleni lub inny podmiot na podstawie umowy lub zlecenia, zagospodarowanie tych odpadów należy do obowiązków i na koszt tego podmiotu.

Odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, takie jak: gruz betonowy, ceglany i ceramiczny, odpady instalacyjne z tworzyw sztucznych i metalu, przyjmowane są przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Cieślaka 6 c w Szczecinku po samodzielnym ich dostarczeniu, nieodpłatnie w ramach uiszczanej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ilości nie większej niż 250 kg rocznie od właściciela nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej, a w przypadku budynków wielolokalowych – od jednego lokalu mieszkalnego. W przypadku dostarczenia 
w/w odpadów w ilości większej niż określono powyżej, mieszkaniec jest zobowiązany 
do uiszczenia opłaty w wysokości określonej w cenniku przyjęcia odpadów na składowisko, ponad ilość zwolnioną z opłaty.

Wyjątek stanowią odpady z remontów, powstające w trakcie robót wykonywanych przez podmiot świadczący usługi w tym zakresie. W takim przypadku wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach, ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zobowiązani są do przekazywania odpadów na podstawie odrębnej umowy zawartej 
z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej, zapewniającej odbiór odpadów z nieruchomości z częstotliwością:

• co najmniej 2 razy w miesiącu – w przypadku odpadów komunalnych zmieszanych,

• każdorazowo wg potrzeb – w przypadku pozostałych selektywnie zebranych odpadów komunalnych.

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek dostępny jest TUTAJ.

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z DOMKÓW JEDNORODZINNYCH:

kliknij na poniższy link:
 

http://www.pgk.szczecinek.pl/index.php/gospodarka-odpadami/wywoz-nieczystosci


 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH - BUDOWNICTWO WIELORODZINNE

załącznik do pobrania


 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH Z TZW. "GNIAZD" USYTUOWANYCH NA TERENIE MIASTA SZCZECINKA

załącznik do pobrania


 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH - POJEMNIKI PODZIEMNE

załącznik do pobrania
 

ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza