O Programie

Program "Rehabilitacja seniorów-mieszkańców Miasta Szczecinek na lata 2017-2020" wszedł w życie na podstawie uchwały Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 października 2017 roku (Uchwała Nr XLIX/420/2017).

Do głównych celów programu należy:

  • zapobieganie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom choroby poprzez stworzenie dodatkowych możliwości korzystania z nowoczesnych metod rehabilitacji leczniczej przez każdego mieszkańca miasta,
  • poprawa dostępności do usług rehabilitacyjnych,
  • zapobieganie długotrwałej niepełnosprawności i jej skutkom,
  • zwiększenie komfortu życia osób po 65. roku życia z dysfunkcją narządu ruchu, poprzez włączenie ich do programu oraz zachęcenie do zwiększenia aktywności fizycznej.

Starzenie się jest procesem naturalnym i powszechnym, dotyczy wszystkich narządów i układów, nawet przy braku zmian chorobowych. Obecnie nie ma określonych granic wiekowych, które wyznaczałyby początek starości. Granica między fizjologią a patologią zaciera się, co powoduje, że leczenie pewnych chorób wieku podeszłego jest niezwykle trudne, jeśli wcześniej nie stosuje się szeroko rozumianej profilaktyki. Postępowanie rehabilitacyjne powinno być ukierunkowane na indywidualne dobro chorego czy pacjenta, które poprawi jakość jego życia.

Rehabilitacja ma na celu poprawę ogólnego samopoczucia, zachowanie niezależnego trybu życia, zmniejszenie ryzyka zachorowania na niektóre choroby i łagodzenie ich przebiegu, działanie przeciwbólowe oraz minimalizację skutków niepełnosprawności. Głównym korzystnym oddziaływaniem aktywności ruchowej u osób starszych jest wydłużenie okresu fizycznej sprawności i niezależności.
Na terenie Miasta  Szczecinek mieszka około 6 703 osób powyżej 65. roku życia, co stanowi około 17,67% wszystkich mieszkańców.

Dostępność do świadczeń rehabilitacyjnych w ramach programu NFZ, jest mocno ograniczona ze względu na limity i niskie zawarte kontrakty. Skutkuje to wydłużającymi się kolejkami oczekujących pacjentów. Niezależnie od jednostki chorobowej, o skuteczności rehabilitacji decyduje czas jej wdrożenia, kompleksowość i wielodyscyplinarność świadczeń oraz intensywność i ciągłość zajęć. Stąd pilna potrzeba wdrożenia programu, która umożliwi lepszy dostęp do rehabilitacji.

Poprzez realizację programu nastąpi wzrost komfortu życia pacjentów po 65. roku  ze stwierdzoną dysfunkcją ruchu. Dzięki instrukcjom udzielonym pacjentom zgłaszającym się do programu, zakłada się, iż częstotliwość oczekiwanej interwencji fizjoterapeutów i rehabilitantów będzie zmniejszać się w przyszłości. Pacjent zdobędzie wiedzę dotyczącą właściwych postaw prozdrowotnych. Udział w programie spowoduje odciążenie rodzin i zmniejszenie nakładów na leczenie farmakologiczne oraz kosztów związanych z pielęgnacją osób pozbawionych samoobsługi oraz wydatkami na ochronę zdrowia.

ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza