Zastępca Burmistrza Miasta


 

BEATA PSZCZOŁA-BRYŃSKA

Zastępca Burmistrza Miasta nadzoruje i koordynuje sprawy z zakresu:

 

 1. gospodarki nieruchomościami,
 2. prowadzonych przez Miasto inwestycji, w tym budownictwa mieszkaniowego,
 3. miejskich dróg, ulic, mostów i placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 4. lokalnego transportu drogowego,
 5. wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji,
 6. utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną,
 7. targowisk i hal targowych,
 8. cmentarzy gminnych,
 9. planowania przestrzennego,
 10. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
 11. bieżącego funkcjonowania PWiK Sp. z o. o., ZGM TBS Sp. z o. o.

 

Sprawuje bezpośredni nadzór nad:

 

 1. Wydziałami: Komunalnym, Nieruchomości, Planowania Przestrzennego,
 2. Biurem Inwestycyjnym.

 


 

 

ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza