Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Poddziałanie 7.6 TYP II Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

- wartość projektu: 642 112,71 zł
- dofinansowanie: 577 901,43 zł (w tym EFS: 545 795,80 zł + budżet państwa: 32 105,63 zł)
- realizacja: 2022-2023

Celem projektu są działania profilaktyczne mające na celu ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej
Celem głównym projektu jest kompleksowe wsparcie 50 rodzin (łącznie minimum 90 osób, w tym 75 kobiet) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących Miasto Szczecinek, poprzez działania profilaktyczne, wsparcie rodzin w pełnieniu ról opiekuńczo – wychowawczych w celu poprawy umiejętności rodzicielskich, poradnictwo specjalistyczne, pozyskanie 3 rodzin wspierających oraz podniesienie kompetencji 40 pracowników podmiotów realizujących usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, dzięki czemu osoby zaangażowane w działania wspierające rodziny podniosą swoje umiejętności w tym zakresie.