Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ulicach : Mariackiej, Pilskiej, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (Oś. Marcelin), Wichrowe Wzgórze.

                  Szczecinek, dnia 25.01.2024r.

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

o przetargu na zbycie nieruchomości   

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza:

1. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 338 o pow. 396 m², położonej w obrębie 13 przy ul. Mariackiej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Centrum” pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług. Przez działkę przebiega podziemna sieć uzbrojenia - ciepłociąg. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na nieruchomości nieograniczonej w czasie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz  Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinku i jej następców prawnych zgodnie z przebiegiem w/w sieci, polegającą na prawie wstępu wymienionego przedsiębiorcy na nieruchomość obciążoną służebnością przesyłu w celu swobodnego dostępu, do wybudowanego urządzenia przesyłowego (ciepłociągu), w tym dojazdu specjalistycznego sprzętu, w przypadku konieczności dokonywania wszelkich napraw, remontów, konserwacji i modernizacji na czas eksploatacji tych urządzeń z prawem dostępu do nich w pasie gruntu zgodnie z przebiegiem sieci z zastrzeżeniem, że uprawniony zobowiązany jest niezwłocznie po zakończeniu każdorazowych czynności i prac na gruncie przywrócić grunt do stanu pierwotnego. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest jej przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właściciela sieci. Z lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości pok. 203. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00047116/9 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

Cena wywoławcza - 150.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT  w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium   - 15.000,00 zł

Minimalne postąpienie – 1.500,00 zł

2. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 38/9 o pow. 5802 m2, położonej w obrębie 21 przy ul. Pilskiej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Pilska-3” pod teren zabudowy przemysłowej lub zabudowy usługowej. Przez działkę przebiegają podziemne sieci uzbrojenia : sieci telekomunikacyjne i sieć energetyczna. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest ich przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właściciela sieci. Z lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości  pok. 203. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00030714/9 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zapłaty jednorazowego wynagrodzenia w kwocie 34.563,00 złotych brutto na rzecz Miasta Szczecinek z tytułu ustanowienia na czas nieoznaczony służebności gruntowej przejazdu i przechodu na działce nr 38/3 w obr. 21 na rzecz właściciela nieruchomości władnącej oznaczonej jako działka nr 38/9 w obr. 21, która nie posiada dostępu do drogi publicznej. Właściciel nieruchomości władnącej ponosi koszty ustanowienia służebności gruntowej w szczególności koszty aktu notarialnego oraz wpisu praw nabytych do księgi wieczystej.

Cena wywoławcza - 400.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium - 40.000,00 zł

Minimalne postąpienie – 4.000,00 zł

3. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działki numer : 341/14 i 341/46 o łącznej pow. 1322 m2, położonej w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Marcelin-1” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług. Działki położone są w granicach strefy ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej WIII, stan . 66 AZP 25-26/89, w której obowiązują następujące ustalenia :

1) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem do spraw ochrony zabytków, 

2) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00031985/6 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Przez działkę nr 341/46 w obr. 15 przebiega podziemna sieć uzbrojenia - sieć kanalizacji sanitarnej. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na działce nr 341/46 w obr. 15 nieograniczonej w czasie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o. z siedzibą w Szczecinku i jego następców prawnych zgodnie z przebiegiem sieci na nieruchomości, polegającą na prawie wstępu wymienionego przedsiębiorcy na nieruchomość obciążoną służebnością przesyłu w celu swobodnego dostępu, do wybudowanego urządzenia przesyłowego (sieci kanalizacji sanitarnej), w tym dojazdu specjalistycznego sprzętu, w przypadku konieczności dokonywania wszelkich napraw, remontów, konserwacji i modernizacji na czas eksploatacji tych urządzeń z prawem dostępu do nich w pasie  gruntu zgodnie z przebiegiem  sieci z zastrzeżeniem, że uprawniony zobowiązany jest niezwłocznie po zakończeniu każdorazowych czynności i prac na gruncie przywrócić grunt do stanu pierwotnego. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest jej przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właściciela sieci. Z lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości  pok. 203. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 28.11.2023r.

Cena wywoławcza - 160.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium   - 16.000,00 zł

Minimalne postąpienie – 1.600,00 zł

4. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 341/15 o pow. 840 m2, położonej w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Marcelin-1” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług. Działka położona jest w granicach strefy ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej WIII, stan . 66 AZP 25-26/89, w której obowiązują następujące ustalenia :

1) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem do spraw ochrony zabytków, 

2) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00031985/6 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 28.11.2023r.

Cena wywoławcza - 101.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium   - 10.100,00 zł

Minimalne postąpienie – 1.010,00 zł

5. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 341/16 o pow. 855 m2, położonej w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Marcelin-1” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług. Działka położona jest w granicach strefy ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej WIII, stan . 66 AZP 25-26/89, w której obowiązują następujące ustalenia :

1) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem do spraw ochrony zabytków, 

2) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00031985/6 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 28.11.2023r.

 

Cena wywoławcza - 103.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium   - 10.300,00 zł

Minimalne postąpienie – 1.030,00 zł

6. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 341/17 o pow. 1001 m2, położonej w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Marcelin-1” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług. Działka położona jest w granicach strefy ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej WIII, stan . 66 AZP 25-26/89, w której obowiązują następujące ustalenia :

1) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem do spraw ochrony zabytków, 

2) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00031985/6 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 28.11.2023r.

Cena wywoławcza - 111.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium   - 11.100,00 zł

Minimalne postąpienie – 1.110,00 zł

7. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 111/8 o pow. 551 m2, położonej w obrębie 28 przy ul. Wichrowe Wzgórze w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Trzesieka I” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działka położona w strefie „W III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych dla której nakazuje się :

a) w przypadku podejmowania prac ziemnych, przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na zasadach określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony zabytków,

b) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z właściwym organem do spraw ochrony zabytków.

Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00051535/3 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Przez działkę przebiega podziemna sieć uzbrojenia - sieć kanalizacji sanitarnej (rurociąg tłoczny). Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na działce nr 111/8 w obr. 28 nieograniczonej w czasie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o. z siedzibą w Szczecinku i jego następców prawnych zgodnie z przebiegiem sieci na nieruchomości, polegającą na prawie wstępu wymienionego przedsiębiorcy na nieruchomość obciążoną służebnością przesyłu w celu swobodnego dostępu, do wybudowanego urządzenia przesyłowego (sieci kanalizacji sanitarnej), w tym dojazdu specjalistycznego sprzętu, w przypadku konieczności dokonywania wszelkich napraw, remontów, konserwacji i modernizacji na czas eksploatacji tych urządzeń z prawem dostępu do nich w pasie gruntu zgodnie z przebiegiem sieci z zastrzeżeniem, że uprawniony zobowiązany jest niezwłocznie po zakończeniu każdorazowych czynności i prac na gruncie przywrócić grunt do stanu pierwotnego. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest jej przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właściciela sieci. Z lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości  pok. 203. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 28.11.2023r.

Cena wywoławcza - 60.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce 

obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

 Wadium - 6.000,00 zł

 Minimalne postąpienie - 600,00 zł

Miasto Szczecinek nie posiada badań geologicznych działek ujętych w ogłoszeniu o przetargu. 

Przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości zostaną przeprowadzone w dniu 29 lutego 2024 r. o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka przy Placu Wolności 13 w sali nr 104. Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 06 8935 0009 1300 4758 2000 0170 w Banku Spółdzielczym w Jastrowiu w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 23 lutego 2024 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne :

  • osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. 

W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest  przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego; 

W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość;

Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

  • spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej; 

  • podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym; 

Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. W przypadku jeśli wpłata następuje z konta innej osoby niż nabywająca nieruchomość, na dowodzie wpłaty wadium należy również podać imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Działki licytowane będą w kolejności ujętej w ogłoszeniu. 

Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 203 (II p.) lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-41(40). Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Wydziału Nieruchomości w Urzędzie Miasta w oraz opublikowano na stronach internetowych  www.szczecinek.pl – Strefa Inwestora - Nieruchomości przeznaczone do zbycia oraz www.bip.szczecinek.pl – Nieruchomości do sprzedaży.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Szczecinek jest Burmistrz Miasta. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecinek, dostępnym pod adresem strony internetowej www.bip.szczecinek.pl

Termin umieszczenia ogłoszenia:
25-01-2024 - 01-01-2065
ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza