Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ulicach : Juliana Tuwima, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Poniatowskiego, Wichrowe Wzgórze, Słowieńskiej, Jodłowej, Kołobrzeskiej.

Szczecinek, dnia 20.10.2023r. 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

o przetargu na zbycie nieruchomości

 

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza:

1.  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 312 o pow. 573 m2, położonej w obrębie 15 przy ul. Juliana Tuwima (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Marcelin-1” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  z dopuszczeniem usług. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00043472/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

Cena wywoławcza - 64.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium   - 6.400,00 zł

Minimalne postąpienie - 640,00 zł

2. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 266/3 o pow. 893 m2, położonej w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Marcelin-1” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00031985/6 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

Cena wywoławcza - 100.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium   - 10.000,00 zł

Minimalne postąpienie – 1.000,00 zł

3. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działki numer : 341/14 i 341/46 o łącznej pow. 1322 m2, położonej w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Marcelin-1” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług. Działki położone są w granicach strefy ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej WIII, stan . 66 AZP 25-26/89, w której obowiązują następujące ustalenia :

1) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem do spraw ochrony zabytków,

2) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00031985/6 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

Przez działkę nr 341/46 w obr. 15 przebiega podziemna sieć uzbrojenia - sieć kanalizacji sanitarnej. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na działce nr 341/46 w obr. 15 nieograniczonej w czasie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o. z siedzibą w Szczecinku i jego następców prawnych zgodnie z przebiegiem sieci na nieruchomości, polegającą na prawie wstępu wymienionego przedsiębiorcy na nieruchomość obciążoną służebnością przesyłu w celu swobodnego dostępu, do wybudowanego urządzenia przesyłowego (sieci kanalizacji sanitarnej), w tym dojazdu specjalistycznego sprzętu, w przypadku konieczności dokonywania wszelkich napraw, remontów, konserwacji i modernizacji na czas eksploatacji tych urządzeń z prawem dostępu do nich w pasie  gruntu zgodnie z przebiegiem  sieci z zastrzeżeniem, że uprawniony zobowiązany jest niezwłocznie po zakończeniu każdorazowych czynności i prac na gruncie przywrócić grunt do stanu pierwotnego. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest jej przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właściciela sieci. Z lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości  pok. 203.

Cena wywoławcza - 160.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium   - 16.000,00 zł

Minimalne postąpienie – 1.600,00 zł

4. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 341/15 o pow. 840 m2, położonej w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Marcelin-1” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług. Działka położona jest w granicach strefy ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej WIII, stan . 66 AZP 25-26/89, w której obowiązują następujące ustalenia :

1) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem do spraw ochrony zabytków,

2) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00031985/6 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

Cena wywoławcza - 101.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT  w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium   - 10.100,00 zł

Minimalne postąpienie – 1.010,00 zł

5. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 341/16 o pow. 855 m2, położonej w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Marcelin-1” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług. Działka położona jest w granicach strefy ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej WIII, stan . 66 AZP 25-26/89, w której obowiązują następujące ustalenia :

1) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem do spraw ochrony zabytków,

2) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00031985/6 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

Cena wywoławcza - 103.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium   - 10.300,00 zł

Minimalne postąpienie – 1.030,00 zł

6. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 341/17 o pow. 1001 m2, położonej w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Marcelin-1” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług. Działka położona jest w granicach strefy ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej WIII, stan . 66 AZP 25-26/89, w której obowiązują następujące ustalenia :

1) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem do spraw ochrony zabytków,

2) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00031985/6 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

Cena wywoławcza - 111.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium   - 11.100,00 zł

Minimalne postąpienie – 1.110,00 zł

7.  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 341/18 o pow. 870 m2, położonej w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Marcelin-1” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00031985/6 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

Cena wywoławcza - 97.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium   - 9.700,00 zł

Minimalne postąpienie – 970,00 zł

8. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działki numer : 644/13, 644/14, 644/15, 644/16, 644/17, 644/18, 644/19, 644/20, 644/21, 644/22 i 644/24 o łącznej pow. 512 m2, położonej w obrębie 13 przy ul. Poniatowskiego w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Armii Krajowej - 1” pod zabudowę garażową. Na terenie działek można zlokalizować kompleks składający się z 10 garaży.  Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00020557/7 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Przez nieruchomość przebiegają podziemne sieci uzbrojenia : sieć energetyczna oraz ciepłociąg.  Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na działce nr 644/24 w obr. 13 nieograniczonej w czasie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółki z o. o. z siedzibą w Szczecinku i jego następców prawnych zgodnie z przebiegiem sieci na nieruchomości, polegającą na prawie wstępu wymienionego przedsiębiorcy na nieruchomość obciążoną służebnością przesyłu w celu swobodnego dostępu, do wybudowanego urządzenia przesyłowego (ciepłociągu), w tym dojazdu specjalistycznego sprzętu, w przypadku konieczności dokonywania wszelkich napraw, remontów, konserwacji i modernizacji na czas eksploatacji tych urządzeń z prawem dostępu do nich w pasie  gruntu zgodnie z przebiegiem  sieci z zastrzeżeniem, że uprawniony zobowiązany jest niezwłocznie po zakończeniu każdorazowych czynności i prac na gruncie przywrócić grunt do stanu pierwotnego. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest ich przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właściciela sieci. Z lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości  pok. 203. Ponadto nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na części działki nr 644/24 w obr. 13 nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 644/8 w obr. 13 przy ul. Armii Krajowej, wzdłuż granicy z działką nr 644/8. Załącznik graficzny określający zakres służebności dostępny jest do wglądu w Wydziale Nieruchomości pok.203. 

Cena wywoławcza - 200.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT  w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium   - 20.000,00 zł

Minimalne postąpienie – 2.000,00 zł

9. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 111/8 o pow. 551 m2, położonej w obrębie 28 przy ul. Wichrowe Wzgórze w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Trzesieka I” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działka położona w strefie „W III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych dla której nakazuje się :

a) w przypadku podejmowania prac ziemnych, przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na zasadach określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony zabytków,

b) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z właściwym organem do spraw ochrony zabytków.

Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00051535/3 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Przez działkę przebiega podziemna sieć uzbrojenia - sieć kanalizacji sanitarnej (rurociąg tłoczny). Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na działce nr 111/8 w obr. 28 nieograniczonej w czasie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o. z siedzibą w Szczecinku i jego następców prawnych zgodnie z przebiegiem sieci na nieruchomości, polegającą na prawie wstępu wymienionego przedsiębiorcy na nieruchomość obciążoną służebnością przesyłu w celu swobodnego dostępu, do wybudowanego urządzenia przesyłowego (sieci kanalizacji sanitarnej), w tym dojazdu specjalistycznego sprzętu, w przypadku konieczności dokonywania wszelkich napraw, remontów, konserwacji i modernizacji na czas eksploatacji tych urządzeń z prawem dostępu do nich w pasie  gruntu zgodnie z przebiegiem  sieci z zastrzeżeniem, że uprawniony zobowiązany jest niezwłocznie po zakończeniu każdorazowych czynności i prac na gruncie przywrócić grunt do stanu pierwotnego. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest jej przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właściciela sieci. Z lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości  pok. 203.

Cena wywoławcza - 67.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

 Wadium - 6.700,00 zł

 Minimalne postąpienie - 670,00 zł

10. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 1/149 o pow. 829 m2, położonej w obrębie 20 przy ul. Słowiańskiej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Cieślaka - Sikorskiego” pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny, usługi. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00016961/1 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Przez działkę przebiegają podziemne sieci uzbrojenia : sieci energetyczne oraz sieci kanalizacji deszczowej. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wyrażenia zgody na wstęp na teren działki nr 1/149 w obr. 20 przez Miasto Szczecinek w celu swobodnego dostępu do przebiegających przez w/w działkę sieci kanalizacji deszczowej, w tym na dojazd specjalistycznego sprzętu, w przypadku konieczności dokonywania wszelkich napraw, remontów, konserwacji i modernizacji na czas eksploatacji tych urządzeń z prawem dostępu do nich w pasie gruntu zgodnie z przebiegiem sieci z zastrzeżeniem, że uprawniony zobowiązany jest niezwłocznie po zakończeniu każdorazowych czynności i prac na gruncie przywrócić grunt do stanu pierwotnego. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem sieci, wymagane jest ich przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w  porozumieniu i za zgodą właściciela sieci. Z lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości  pok. 203.

Cena wywoławcza - 60.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium   - 6.000,00 zł

Minimalne postąpienie - 600,00 zł

11.  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działki numer : 376/1 i 376/2 o łącznej pow. 1354 m2, położonej w obrębie 18 przy ul. Jodłowej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Pilska” pod usługi komercyjne z dopuszczalną funkcją mieszkaniową w ramach poddasza.  Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00030306/9 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Przez nieruchomość przebiegają podziemne sieci uzbrojenia : sieć kanalizacji deszczowej, sieć telekomunikacyjna, gazociąg. Ponadto przez nieruchomość przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wyrażenia zgody na wstęp na teren działek nr : 376/1 i  376/2 w obr. 18 przez Miasto Szczecinek w celu swobodnego dostępu do przebiegającej przez w/w działki sieci kanalizacji deszczowej, w tym na dojazd specjalistycznego sprzętu, w przypadku konieczności dokonywania wszelkich napraw, remontów, konserwacji i modernizacji na czas eksploatacji tych urządzeń z prawem dostępu do nich w pasie gruntu zgodnie z przebiegiem sieci z zastrzeżeniem, że uprawniony zobowiązany jest niezwłocznie po zakończeniu każdorazowych czynności i prac na gruncie przywrócić grunt do stanu pierwotnego. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest ich przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w  porozumieniu i za zgodą właściciela sieci. Z lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości  pok. 203. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 20.06.2023r.

Cena wywoławcza - 180.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium - 18.000,00 zł

Minimalne postąpienie – 1.800,00 zł

12.  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 5/69 o pow. 1108 m2, położonej w obrębie 07 przy ul. Kołobrzeskiej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Polna-5” pod zabudowę usługową. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00023632/8 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Przez działkę przebiegają podziemne sieci uzbrojenia tj.: gazociąg, sieć telekomunikacyjna, ciepłociąg, sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacja deszczowa oraz sieci energetyczne w tym jedna wyłączona z eksploatacji, która wraz z dwoma nieczynnymi słupami oświetleniowymi przeznaczona jest do likwidacji na koszt nabywcy. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na działce nr 5/69 w obr. 07 nieograniczonej w czasie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o. z siedzibą w Szczecinku i jego następców prawnych zgodnie z przebiegiem sieci na nieruchomości, polegającą na prawie wstępu wymienionego przedsiębiorcy na nieruchomość obciążoną służebnością przesyłu w celu swobodnego dostępu, do wybudowanego urządzenia przesyłowego (sieci kanalizacji sanitarnej), w tym dojazdu specjalistycznego sprzętu, w przypadku konieczności dokonywania wszelkich napraw, remontów, konserwacji i modernizacji na czas eksploatacji tych urządzeń z prawem dostępu do nich w pasie  gruntu zgodnie z przebiegiem  sieci z zastrzeżeniem, że uprawniony zobowiązany jest niezwłocznie po zakończeniu każdorazowych czynności i prac na gruncie przywrócić grunt do stanu pierwotnego. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na działce nr 5/69 w obr. 07 nieograniczonej w czasie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółki z o. o. z siedzibą w Szczecinku i jego następców prawnych zgodnie z przebiegiem sieci na nieruchomości, polegającą na prawie wstępu wymienionego przedsiębiorcy na nieruchomość obciążoną służebnością przesyłu w celu swobodnego dostępu, do wybudowanego urządzenia przesyłowego (ciepłociągu), w tym dojazdu specjalistycznego sprzętu, w przypadku konieczności dokonywania wszelkich napraw, remontów, konserwacji i modernizacji na czas eksploatacji tych urządzeń z prawem dostępu do nich w pasie  gruntu zgodnie z przebiegiem  sieci z zastrzeżeniem, że uprawniony zobowiązany jest niezwłocznie po zakończeniu każdorazowych czynności i prac na gruncie przywrócić grunt do stanu pierwotnego. Ponadto nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wyrażenia zgody na wstęp na teren działki nr 5/69 w obr. 07 przez Miasto Szczecinek w celu swobodnego dostępu do przebiegającej przez w/w działkę sieci kanalizacji deszczowej, w tym na dojazd specjalistycznego sprzętu, w przypadku konieczności dokonywania wszelkich napraw, remontów, konserwacji i modernizacji na czas eksploatacji tych urządzeń z prawem dostępu do nich w pasie gruntu zgodnie z przebiegiem sieci z zastrzeżeniem, że uprawniony zobowiązany jest niezwłocznie po zakończeniu każdorazowych czynności i prac na gruncie przywrócić grunt do stanu pierwotnego. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest ich przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właścicieli w/w sieci. Z lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości  pok. 203. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 20.06.2023r.

Cena wywoławcza - 290.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium - 29.000,00 zł

Minimalne postąpienie - 2.900,00 zł

Miasto Szczecinek nie posiada badań geologicznych działek ujętych w ogłoszeniu o przetargu.

Przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości zostaną przeprowadzone w dniu 28 listopada 2023 r. o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka przy Placu Wolności 13 w sali nr 104. Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 06 8935 0009 1300 4758 2000 0170 w Banku Spółdzielczym w Jastrowiu w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 22 listopada 2023 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne :

  • osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest  przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego;

W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość;

Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

  • spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej;

  • podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym;

Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. W przypadku jeśli wpłata następuje z konta innej osoby niż nabywająca nieruchomość, na dowodzie wpłaty wadium należy również podać imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Działki licytowane będą w kolejności ujętej w ogłoszeniu.

Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 203 (II p.) lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-41(40). Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Wydziału Nieruchomości w Urzędzie Miasta w oraz opublikowano na stronach internetowych  : www.szczecinek.pl – Strefa Inwestora - Nieruchomości przeznaczone do zbycia oraz www.bip.szczecinek.pl – Nieruchomości do sprzedaży.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Szczecinek jest Burmistrz Miasta. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecinek, dostępnym pod adresem strony internetowej www.bip.szczecinek.pl

 

Załączniki:
Termin umieszczenia ogłoszenia:
20-10-2023 - 01-01-2050
ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza