Rozwój szczecineckiego produktu turystycznego poprzez budowę wielofunkcyjnego pomostu stałego na jeziorze Trzesiecko

Rozwój szczecineckiego produktu turystycznego poprzez budowę wielofunkcyjnego pomostu stałego na jeziorze Trzesiecko

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka
Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

- wartość projektu: 1 811 388,24 zł
- dofinansowanie: 633 985,86 zł
- projekt realizowany w 2017-2018r

Projekt polegał na współtworzeniu produktu turystycznego, opartego na zasobach endogenicznych Miasta Szczecinek, poprzez: 
- budowę pomostu stałego rekreacyjnego z możliwością cumowania jednostek pływających wraz z przyczółkami i tarasem widokowym,
- budowę 2 punktów cumowania (dalb),
- budowę ciągów pieszych o nawierzchni mineralnej z obrzeżami trawnikowymi,
- usytuowanie obiektów małej architektury,
- budowę zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej,
- montaż systemu nawadniania trawników wodą z jeziora, 
- wykonanie punktu czerpalnego wody powierzchniowej z jeziora dla systemu nawadniania trawników,
- uporządkowanie nawierzchni piaskowej istniejącej plaży,
- umocnienie fragmentu nabrzeża,
- usunięcie istniejących płyt betonowych chodnikowych i ułożenie kostki.