Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę urządzenia podczyszczającego w mieście Szczecinek

Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę urządzenia podczyszczającego w mieście Szczecinek

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Działanie 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego

- wartość projektu: 732 290,40 zł
- dofinansowanie: 622 080,90 zł
- założony termin realizacji: od 17.10.2018 do 31.12.2019

Projekt polegał na budowie sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Grudziądzkiej i Toruńskiej oraz urządzenia podczyszczającego w ul. Szafera w Szczecinku.
Kanalizacja deszczowa: wykonanie nowej kanalizacji, przełożenie odcinka kanału, montaż studzienek ekscentrycznych, wykonanie instalacji elekt., monitoringu, odtworzeni nawierzchni dróg i chodników. Budowa zlokalizowana jest na ulicy Grudziądzkiej i Toruńskiej. 
Urządzenie podczyszczające – separator podczyszczający wody opadowe. Zakres prac obejmuje budowę nowego kanału z rur PEHD, średnicy 800 mm i długości L=11 m, budowę 2 studni ekscentrycznych średnicy 1200 mm oraz budowę nowego separatora substancji ropopochodnych zintegrowanego z osadnikiem. Dla inwestycji wybrano koalescencyjny, dwuścienny separator substancji ropopochodnych.