Ogłoszenie o I przetargu na dzierżawę terenu - ul.Cieślaka

 Szczecinek, dnia 28.03.2024r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

W wykonaniu uchwały Nr LXIX/644/2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczecinek

 

BURMISTRZ MIASTA SZCZECINEK ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Szczecinku, szczegółowo opisanej w poniższej :

 

Położenie Nieruchomości - ul. Cieślaka

Oznaczenie geodezyjne - część działki nr 16/3 obręb 14

Powierzchnia - 58 m2

Przeznaczenie nieruchomości -  na cele handlowe z możliwością lokalizacji tymczasowego pawilonu handlowego

Forma władania nieruchomością - dzierżawa na okres do 31.12.2034r.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego - 7 000,00 zł rocznie - cena zawiera podatek  VAT  w stawce 23%

Wadium   - 3000,00zł.

Termin wnoszenia opłat - za 2024 rok przed podpisaniem umowy dzierżawy, za każdy następny rok do dnia 31 marca danego roku

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 18.04.2024r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka przyplacu Wolności 13 w sali nr 10

 

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

www.szczecinek.pl – Strefa Inwestora – Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia i użyczenia 
( ogłoszenie wraz  z załącznikami – mapa, projekt umowy)

- tablica ogłoszeń Wydziału Nieruchomości w Urzędzie Miasta.

 

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka Plac wolności 13, pok.nr 202 (II p.)  lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-41(49). 

 

WARUNKI DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI:

 1. Przetarg dotyczy nieruchomości szczegółowo oznaczonej kolorem żółtym na mapie stanowiącej załącznik nr (załącznik do obrania na stronach internetowych: www.szczecinek.pl – Strefa Inwestora - Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia 
  i użyczenia)

 2. Na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu obowiązuje zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności o innym charakterze, aniżeli  określony w powyższej tabeli. 

 3. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 31.12.2034 r. a jej podpisanie nastąpi najwcześniej po 7 dniach od dnia rozstrzygnięcia przetargu, lecz nie później niż do dnia 30.04.2024 r. Dzierżawca przejmie teren zgodny  z istniejącym stanem na dzień wydania, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.Projekt umowy dzierżawy przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia ( załącznik do pobrania na stronach internetowych: www.szczecinek.pl – Strefa Inwestora - Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia i i użyczenia)

 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w kwocie określonej  
  w powyższej tabeli z zaznaczeniem numeru wybranej lokalizacji, której wpłata dotyczy

 5. Wadium winno być wpłacone do dnia 12.04.2024r. przelewem na rachunek Miasta Szczecinek  - Bank Spółdzielczy w Jastrowiu 
  24 8935 0009 1300 4758 2000 0040. Za datę wpłaty uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na rachunek Wydzierżawiającego.

 6. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 100,00 zł ( sto złotych)  
  z zastrzeżeniem, że każde postąpienie musi być z zaokrąglone do pełnych setek złotych. 

 7. Wylicytowany czynsz dzierżawny należy wpłacać zgodnie z informacją zawartą w tabeli powyżej.

 8. W przypadku skrócenia okresu dzierżawy na wniosek lub z winy Dzierżawcy, nie przysługuje zwrot proporcjonalnie wcześniej wpłaconego czynszu dzierżawnego. 

 9. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu na konto, z którego zostało wpłacone.

 10. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy  w terminie, określonym w punkcie 3 ogłoszenia.

 11. Dzierżawca zobowiązany będzie do zgłoszenia w terminie 14 dni od daty wydania przedmiotu dzierżawy we władanie, obowiązku podatkowego i uiszczania podatku od nieruchomości.

 12. Wydzierżawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy dzierżawy bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym 
  w przypadku stwierdzenia naruszenia warunków umowy dzierżawy, w szczególności na prowadzeniu działalności nie przewidzianej umową dzierżawy oraz niezgodną z warunkami przetargu  braku>utrzymania w czystości i porządku zajmowanej lokalizacji.

 13. Do przetargu nie będą dopuszczone osoby mające zaległości w płatnościach względem Miasta Szczecinek.

 14. Po wygaśnięciu umowy dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany będzie do zwrotu przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym.

 15. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

 

Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 202 (II p.) lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-49. 

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Wydziału Nieruchomości w Urzędzie Miasta w oraz  opublikowano na stronach internetowych: www.szczecinek.pl – Strefa Inwestora - Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia i użyczenia 

 

 

Data publikacji:
ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza