Sesja Rady Miasta 18 czerwca

Publikowane od

Zapraszamy na III Sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się w najbliższy wtorek (18 czerwca), o godzinie 9.00 w sali nr 101 Urzędu Miasta z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 23.05.2024 r.

 3. Raport o stanie Miasta Szczecinek za 2023 rok.

 4. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Szczecinek wotum zaufania.

 5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok.

 6. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Szczecinek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Szczecinek na 2024 rok.

 8. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2024 rok.

 9. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinek na lata 2024 – 2036.

 10. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu samochodu typu furgon patrolowy oznakowany na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

 11. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.

 12. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Szczecinek w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

 13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/548/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

 14. Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta Szczecinek.

 15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Szczecinek i określenia przedmiotu ich działania.

 16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/612/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym 
  w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie miasta Szczecinek, w związku z dofinansowaniem inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 17. Uchwała w sprawie wyznaczenia osób do reprezentowania Miasta Szczecinek w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

 18. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr X/54/90 Rady Miasta w Szczecinku z dnia 12 listopada 1990 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich.

 19. Uchwała w sprawie rezygnacji Miasta Szczecinek z członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw 
  „DROGA S11”.

 20. Uchwała w sprawie wystąpienia Miasta Szczecinek ze Stowarzyszenia Wał Pomorski 1945.

 21. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.

 22. Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.

 23. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

 24. Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.

 25. Wnioski i oświadczenia radnych. 

 26. Zakończenie sesji.

ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza