Konkurs ofert dla NGO

Publikowane od

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza otwarty konkurs ofert, w którym  mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.
 

I.    Rodzaj zadania publicznego 
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

II.    Nazwa zadania konkursowego
Środowiskowe programy profilaktyki dla dzieci i młodzieży z elementami promocji zachowań alternatywne wobec zachowań ryzykownych.

III.    Cel realizacji zadania
1.    Rozwijanie pozaszkolnej profilaktyki uniwersalnej. 
2.    Wdrażanie projektów uwzględniających czynniki chroniące i czynniki ryzyka używania substancji psychoaktywnych.
3.    Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie dostępności do zajęć promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów oraz do alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

IV.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację zadania
Na realizację zadania w roku 2024 planuje się przeznaczyć z budżetu Miasta Szczecinek kwotę 110 000 zł (słownie sto dziesięć tysięcy złotych). Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia.

V.    Termin składania ofert
Oferty można składać do 28 lutego 2024 r.  

Pełna treść ogłoszenia o konkursie oraz formularz ofertowy, na którym należy sporządzić ofertę do pobrania poniżej.

Opr. M. Ludewicz. Foto: iszczecinek.pl

 

ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza