Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, ograniczony do osób władających nieruchomościami przyległymi w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Szczecinek, dnia 11.03.2024 r.

O  G Ł  O  S Z  E  N I  E

o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości, ograniczonym do osób władających nieruchomościami przyległymi w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 279 o pow. 539 m², w obrębie 28 położonej przy ul. Kościuszki w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Trzesieka II” pod  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną bez prawa zabudowy. Działka nr 279 zgodnie z ustaleniami powołanego planu nie stanowi działki budowlanej i przeznaczona jest do wspólnego zagospodarowania z przyległymi nieruchomościami. Nieruchomość wpisana jest do księgi wieczystej nr KO1I/00050967/3 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Przez działkę przebiegają podziemne sieci uzbrojenia : przyłącza wodno-kanalizacyjne, gazociąg oraz przewody telekomunikacyjne. W przypadku zamiany planu umożliwiającej zabudowę przedmiotowej działki i mogącej wystąpić kolizji z przebiegiem istniejących sieci, wymagane będzie ich przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właściciela sieci. Z lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości  pok. 203. 

W przetargu mogą wziąć udział osoby władające działkami graniczącymi z działką nr 279 w obr. 28 tj. :

- właściciel działki nr 1/3 w obr. 12 położonej przy ul. Kościuszki w Szczecinku,  

- właściciele działki nr 148/2 w obr. 28 położonej przy ul. Trzesieckiej 1 ul. Trzesieckiej 1B w Szczecinku.

Cena wywoławcza - 72.600,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium - 7.260,00 zł

Minimalne postąpienie - 730,00 zł

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 18 kwietnia 2024 r. o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka przy Placu Wolności 13 w sali nr 104.           Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 12 kwietnia 2024 r. do godz. 1300 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Biurze Obsługi Interesanta (parter) pisemnego zgłoszenia wraz z kopią dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium. Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 06 8935 0009 1300 4758 2000 0170 w Banku Spółdzielczym w Jastrowiu w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 12 kwietnia 2024 r. 

Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecinek oraz zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Wydziału Nieruchomości w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Pozostałe warunki przetargu : 

  • osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. 

W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest  przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego; 

W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość;

Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

  • spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej; 

  • podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym; 

Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka  - Plac Wolności 13, pok. nr 203 (II p.) lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-41(40). Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Wydziału Nieruchomości w Urzędzie Miasta w oraz opublikowano na stronach internetowych : www.szczecinek.pl –- Strefa Inwestora - Nieruchomości przeznaczone do zbycia oraz www.bip.szczecinek.pl – Nieruchomości - Nieruchomości przeznaczone do zbycia.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Szczecinek jest Burmistrz Miasta. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecinek, dostępnym pod adresem strony internetowej www.bip.szczecinek.pl

Termin umieszczenia ogłoszenia:
11-03-2024 - 11-03-2045