Ewidencja szamb i oczyszczalni

Publikowane od

Burmistrz Szczecinka informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach istnieje ustawowy obowiązek prowadzenia przez gminy ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym, Burmistrz Szczecinka zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek, które nie są podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej o wypełnienia zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji. Dotyczy to również wieloletnich posiadaczy tych urządzeń, którzy dotychczas nie dokonali takiego zgłoszenia. Zgłoszenie (stanowiące załącznik do niniejszego pisma) obejmuje podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji.

Ponadto wszyscy właściciele nieruchomości na terenie miasta Szczecinek, którzy posiadają na swoich posesjach zbiorniki bezodpływowe, w których gromadzone są nieczystości ciekłe (ścieki) lub przydomową oczyszczalnię ścieków, są obowiązani zawrzeć umowę z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie na ich opróżnianie. Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy i dowodów opłaty za usługi na każde wezwanie organu kontrolującego. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych lub osadów ściekowych, co reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wypełnione zgłoszenia proszę dostarczyć do Urzędu Miasta w Szczecinku (osobiście, za pośrednictwem poczty na lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Szczecinek na platformie ePUAP (wniosek wraz z załącznikami opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego lub podpisu osobistego).

Opr. M. Ludewicz