Stawki, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podstawa prawna: Uchwała Nr LVIII/522/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 861).

 

Nieruchomości zamieszkałe:

  • 38,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 76,00 miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
  • właściciel nieruchomości jednorodzinnej, kompostujący bioodpady w kompostowniku przydomowym może skorzystać ze zwolnienia w wysokości 3,00 miesięcznie od każdego mieszkańca. Nabycie prawa do zwolnienia wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

UWAGA!  Skorzystanie z częściowego zwolnienia wyklucza możliwość oddawania bioodpadów podczas zbiórki odpadów segregowanych spod nieruchomości. Właściciel nieruchomości jednorodzinnej deklarujący kompostowanie odpadów nie otrzymuje worków na odpady ulegające biodegradacji.

Nieruchomości o charakterze mieszanym:

stawka opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

• 120 l – w wysokości 12,00 zł,

• 240 l – w wysokości 24,00 zł,

• 360 l – w wysokości 36,00 zł,

• 500 l – w wysokości 50,00 zł,

• 660 l – w wysokości 66,00 zł,

• 770 l – w wysokości 77,00 zł

• 1100 l – w wysokości 110,00 zł.

 

Nieruchomości o charakterze mieszanym:

stawki opłaty podwyższonej za pojemnik z odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:

• 120 l – w wysokości 24,00 zł,

• 240 l – w wysokości 48,00 zł,

• 360 l – w wysokości 72,00 zł,

• 500 l – w wysokości 100,00 zł,

• 660 l – w wysokości 132,00 zł,

• 770 l – w wysokości 154,00 zł

• 1100 l – w wysokości 220,00 zł.

Stawka opłaty za worek o pojemności 120 l, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 12,00 zł.

Stawka opłaty podwyższonej za worek o pojemności 120 l, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 24,00 zł.

 

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podstawa prawna: uchwała Rady Miasta Szczecinek Nr XVIII/167/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 5486).

Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać z góry w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Podstawą uiszczanej opłaty jest złożona deklaracja, którą należy aktualizować przy każdorazowej zmianie liczby mieszkańców.

 

Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Miasta Szczecinek. Numer rachunku bankowego właściwego do uiszczania opłaty przydzielany jest indywidualnie po złożeniu deklaracji.

Przy dokonywaniu wpłaty w treści przelewu należy podać:

• tytuł wpłaty - opłata za gospodarowanie odpadami,

• okres, którego wpłata dotyczy,

• numer indeksu podatnika.