Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Poprzecznej.

Szczecinek, dnia 11.03.2023 r. 

O  G Ł  O  S Z  E  N I  E

o przetargu na zbycie nieruchomości

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza:

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 3/31 o pow. 3,4698 ha, położonej w obrębie 02 przy ul. Poprzecznej w Szczecinku obecnie położonej przy drodze krajowej nr 11, docelowo w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej drogi ekspresowej  przy węźle komunikacyjnym „PÓŁNOC”. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ”KOSZALIŃSKA – 1” działka nr 3/31 przeznaczona jest pod tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2 z dopuszczeniem zabudowy usługowej. Działka zabudowana jest budowlą konstrukcji żelbetowej – elementem dawnej strzelnicy (kulochwytem) o powierzchni zabudowy 240,0 m2 w złym stanie technicznym.  

Zgodnie z Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 19/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak AP-4.7820.244-32.2021.LW/PM z dnia 28.11.2022 r. na zbywanej działce planowana jest rozbiórka linii napowietrznej wysokiego napięcia, budowa nowej sieci elektroenergetycznej oraz budowa wodociągu w związku z tym w powołanej decyzji zaplanowano czasowe zajęcie części działki nr 3/31 (na czas realizacji inwestycji)  wyznaczając teren objęty ograniczeniem korzystania z nieruchomości. Powierzchnia przewidziana pod rozbiórkę i budowę sieci elektroenergetycznej wynosi 6341 m2 a powierzchnia przewidziana pod budowę sieci wodociągowej wynosi 158 m2. Decyzja wyznacza również powierzchnię trwałego ograniczenia (służebności), która  wynosi odpowiednio : 956 m2 – elektroenergetyka, 20 m2 – wodociąg. 

Ponadto Miasto Szczecinek pozytywnie zaopiniowało projekt tymczasowej organizacji ruchu w związku z funkcjonowaniem wyjazdów z budowy w ciągu drogi gminnej ul. Poprzecznej przy realizacji inwestycji drogowej dla zadania „ Budowa drogi S11 na odcinku Koszalin – Szczecinek. Odcinek węzeł „Bobolice”/bez węzła/ – węzeł „Szczecinek Północ”/z węzłem/” w zakresie dróg gminnych Miasta Szczecinek, uzgadniając tymczasowy wyjazd z budowy z działki nr 3/31 w obr. 02 wyłącznie na czas rozbiórki i budowy sieci elektroenergetycznej oraz budowy sieci wodociągowej zgodnie z wyżej powołaną decyzją ZRiD nr 19/2022 z dnia 28.11.2022 r.

Przez działkę nr 3/31 przebiegają podziemne sieci uzbrojenia tj. sieć energetyczna i sieć telekomunikacyjna. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest ich przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właściciela sieci. Z projektem inwestycji na terenie działki nr 3/31 w obr. 02 oraz przebiegiem sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości pok. 203. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00013971/3 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Miasto Szczecinek nie posiada badań geologicznych działki nr 3/31.

Cena wywoławcza  - 3.000.000,00 zł ( zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług)

Wadium  - 300.000,00 zł      

Minimalne postąpienie  - 30.000,00 zł      

Przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości zostaną przeprowadzone w dniu 16 maja 2024 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka przy Placu Wolności 13 w sali nr 104. Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer  06 8935 0009 1300 4758 2000 0170 w Banku Spółdzielczym w Jastrowiu w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 10 maja 2024 r.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne :

  • osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. 

W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest  przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego; 

W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość;

Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

  • spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej;

  • podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym; 

Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. W przypadku jeśli wpłata następuje z konta innej osoby niż nabywająca nieruchomość, na dowodzie wpłaty wadium należy również podać imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Działki licytowane będą w kolejności ujętej w ogłoszeniu. 

Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 203 (II p.) lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-41(40). 

 

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Wydziału Nieruchomości w Urzędzie Miasta w oraz opublikowano na stronach internetowych  : www.szczecinek.pl – Strefa Inwestora - Nieruchomości przeznaczone do zbycia oraz www.bip.szczecinek.pl – Przetargi na zbycie nieruchomości.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Szczecinek jest Burmistrz Miasta. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecinek, dostępnym pod adresem strony internetowej www.bip.szczecinek.pl

Termin umieszczenia ogłoszenia:
11-03-2024 - 11-01-2040