90 tys. zł dla chorych, seniorów i niepelnosprawnych

Publikowane od

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza otwarty konkurs ofert, w którym  mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.
 

I.    Rodzaj zadania publicznego - realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, w wieku senioralnym oraz dotyczących promocji zdrowia:
1.  Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych
Cel; Promowanie działań na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych; prezentacja, nagradzanie i popularyzacja dokonań artystycznych i sportowych osób niepełnosprawnych; integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem; przełamywanie stereotypów na temat osób niepełnosprawnych; tworzenie warunków sprzyjających rehabilitacji fizycznej i psychicznej, wzajemnemu wsparciu, pomocy 
i samopomocy.
2. Działalność na rzecz osób w wieku senioralnym
Cel: Zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób w wieku senioralnym; zwiększanie dostępności i różnorodności oferty edukacyjne dla osób w wieku emerytalnym; tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej oraz potencjału intelektualnego seniorów; rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych,  życiu społecznym, udziału seniorów w kształtowaniu polityki publicznej.
3. Ochrona i promocja zdrowia
Cel: Podnoszenie stanu wiedzy i umiejętności związanych ze zdrowym stylem życia; zwiększenie wiedzy na temat wpływu stylu życia i warunków środowiskowych na zdrowie; zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie ratownictwa medycznego i krwiodawstwa.
Konkurs nie dotyczy zadań wynikających z Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Miasta Szczecinek na lata 2022-2025.

II.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację zadania
Na realizację zadania w roku 2024 planuje się przeznaczyć z budżetu Miasta Szczecinek kwotę 90 tys. zł. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia.

III.    Termin składania ofert
Oferty można składać do 28 lutego 2024 r.  

Pełna treść ogłoszenia o konkursie oraz formularz ofertowy, na którym należy sporządzić ofertę do pobrania poniżej.

Opr. M. Ludewicz. Foto: miastozwizja.pl