Burmistrz Miasta


 

  JERZY HARDIE-DOUGLAS

 

Burmistrz Miasta nadzoruje i koordynuje sprawy z zakresu:

 1.     Promocji Miasta.
 2.     Ochrony zdrowia.
 3.     Pomocy społecznej.
 4.     Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 5.     Polityki prorodzinnej.
 6.     Kultury, w tym bibliotek miejskich i innych placówek upowszechniania kultury.
 7.     Ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
 8.     Obronności i zarządzania kryzysowego.
 9.     Współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 10.     Bieżącego funkcjonowania spółek: KM Sp. z o. o., MEC Sp. z o. o., PGK Sp. z o. o., jednostki kultury Samorządowej Agencji Promocji i Kultury oraz jednostek budżetowych: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej.


Sprawuje bezpośredni nadzór nad:

 1.     Wydziałem Nadzoru,
 2.     Referatem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
 3.     Biurami: Informatyki, Miejskiego Konserwatora Zabytków,
 4.     Audytorem wewnętrznym,
 5.     Głównym specjalistą ds. promocji i kontaktów z mediami,
 6.     Głównym specjalistą ds. architektury,
 7.     Inspektorem - Pełnomocnikiem ds. uzależnień i kontaktów z organizacjami pozarządowymi.