Szczecineckie Centrum Wspierania Biznesu

Działające w ramach Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta, Szczecineckie Centrum Wspierania Biznesu zajmuje się szeroko rozumianym kreowaniem i koordynowaniem wszelkich działań  ukierunkowanych na rozwój gospodarczy całego regionu.  W szczególności jednak zajmuje się rozwojem przedsiębiorczości lokalnej, świadczeniem nieodpłatnych usług doradczych przedsiębiorcom oraz stowarzyszeniom z obszaru miasta i gmin powiatu szczecineckiego. 

Centrum wspiera rozwój mikro i małej przedsiębiorczości poprzez działalność doradczą i informacyjną. Organizuje bezpłatne doradztwo (ze szczególnym uwzględnieniem analizy finansowej) w zakresie opracowywania biznesplanów pod kątem: założenia nowego przedsiębiorstwa, uzyskania środków na sfinansowanie działalności firmy (dotacje i pożyczki ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł).

Wskazuje zainteresowanym podmiotom  możliwości skorzystania z pomocy oferowanej przez Powiatowy Urząd Pracy,  pomaga przy wypełnianiu wniosków o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne oraz pomaga przy redakcji wniosków na otrzymanie refundacji z tytułu utworzenia nowego stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. Istotną dziedziną działalności SCWB jest pośrednictwo w rejestrowaniu nowych działalności, zakładanych przez osoby fizyczne, w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki oraz wprowadzaniem wszelkich zmian, zawieszeń, wznowień oraz likwidacji działalności gospodarczej w ww. ewidencji.

Prowadzi też szeroko rozumiane doradztwo w zakresie administracyjno-prawnych aspektów koniecznych do rozpoczęcia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Zajmuje się również doradztwem w obszarze działalności koncesjonowanych. Wydaje  licencje na przewóz osób taksówkami osobowymi,  zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, prowadzi ewidencję i kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

Współpracuje z Polską Fundacją Przedsiębiorczości ze Szczecina, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowym Urzędem Pracy, Urzędem Skarbowym, Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, Starostwem Powiatowym, Samorządową Agencją Promocji i Kultury, Lokalnym Punktem Informacji o Funduszach Europejskich, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Razem” oraz gminami Powiatu Szczecineckiego. 

Bardzo ważnym polem działania Szczecineckiego Centrum Wspierania Biznesu jest organizacja bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. 

Od początku powstania Szczecineckie Centrum Wspierania Biznesu udzieliło kilka tysięcy różnorodnych bezpłatnych porad w zakresie realizowanych zadań. Zorganizowało ponad 100 bezpłatnych szkoleń, warsztatów i spotkań dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. W samym 2016 roku przeszkoliło 498 osób (wg list obecności). Zdecydowana większość szkoleń jest współorganizowana z Polską Fundacją Przedsiębiorczości ze Szczecina, która zapewnia profesjonalnych trenerów, materiały szkoleniowe oraz catering.  Szkolenia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, pracowników, osób bezrobotnych i organizacji pozarządowych z całego powiatu szczecineckiego.

Wśród tematów szkoleń zrealizowanych w 2016 r. znalazły się:

1) „Kodeks pracy po zmianach od 2016”,

2) „Podatek VAT od 1 lipca 2015 r., przypomnienie najważniejszych zmian obowiązujących od początku roku 2015 oraz zatwierdzone zmiany na rok 2016. Najnowsze orzecznictwo podatkowe”,

3) "Windykacja – porady praktyczne, aspekty cywilnoprawne i karnoprawne – co może zrobić wierzyciel”,

4) „Zarządzanie zespołem i motywowanie pracowników",

5) „Sporządzenie sprawozdania finansowego - wykład i warsztaty",

6) „ABC przedsiębiorczości – czyli jak rozpocząć działalność gospodarczą”,

7) „Podróże służbowe",

8) „Zarządzanie  czasem",

9) „Odpady i opakowania – gospodarka, klasyfikacja, ewidencja i sprawozdawczość w świetle obowiązujących przepisów”,

10) „Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych",

11) „Prawo pracy i umowy cywilnoprawne 2016/2017 – kompleksowe omówienie ostatnich oraz planowanych zmian w przepisach oraz najnowszego orzecznictwa – szkolenie i warsztaty",

12) „Zasiłki z ubezpieczenia społecznego – kompleksowe omówienie",

13) „Przegląd zmian podatkowych",

14) „Program PŁATNIK”

fot. Tomasz Czuk