Na sesji o in vitro i opłatach za wodę

Data publikacji: 
20.03.2017

W najbliższy poniedziałek (27 marca), o godzinie 9.00 w sali posiedzeń UM odbędzie się sesja Rady Miasta z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Szczecinek: z 19.12.2016r., z 18.01.2017r. z 30.01.2017r. z  27.02.2017r. oraz z 13.03.2017r. 
3.    Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2017-2025.
4.    Uchwała w sprawie przyjęcia projektu programu zdrowotnego pn.: „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Szczecinek na lata 2017-2019”.
5.    Uchwała w sprawie zmiany wysokości opłaty od posiadania psów.
6.    Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku obowiązujące na terenie Miasta Szczecinek w okresie od dnia 01.05.2017r. do dnia 30.04.2018r.
7.    Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Szczecinek do nowego ustroju szkolnego.
8.    Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Miasto Szczecinek jest organem prowadzącym.
9.    Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Miasta Szczecinek w 2017 roku.
10.    Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
11.    Uchwała w sprawie zasad obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Szczecinek służebnościami gruntowymi.
12.    Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Parkowa” w Szczecinku.
13.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska IV” w Szczecinku.
14.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku.
15.    Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2018-2026.
16.    Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Z. D. na Komendanta Straży Miejskiej w Szczecinku.
17.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta Szczecinek.
18.    Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek.
19.    Wnioski i zapytania radnych.
20.    Zamknięcie sesji.

Opr. M. Ludewicz