Miasto skontroluje umowy na wywóz śmieci

Data publikacji: 
07.03.2017

Urząd Miasta przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Celem przeprowadzanych kontroli jest zminimalizowanie zjawiska podrzucania odpadów ze sklepów, banków, punktów usługowych itp. do miejsc ich gromadzenia  wyznaczonych dla mieszkańców. Działanie takie wpływa na stawkę ponoszonej przez mieszkańców opłaty, ponieważ ta ustalana jest m. in. w oparciu o ilość odebranych śmieci.

Przypominamy, że od 1 lipca 2013 r. nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostały objęte wyłącznie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (w tym nieruchomości mieszane tj. z prowadzoną jednocześnie działalnością gospodarczą na terenie nieruchomości zamieszkałej).

Na właścicielach nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta (nieruchomości niezamieszkałych), spoczywa natomiast obowiązek zawarcia indywidualnych umów na wywóz odpadów oraz posiadania pojemników na odpady komunalne. Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in.: szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, pensjonaty, hotele, obiekty gastronomiczne, produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy itp. Minimalna pojemność pojemnika, która jest dostosowana do rodzaju prowadzonej działalności, metrażu lokalu, w którym prowadzona jest działalność oraz liczby zatrudnionych pracowników, a także częstotliwość odbioru odpadów określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szczecinek dostępny TUTAJ. Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z prawem to gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są natomiast do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych  poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów, gmina zobowiązana jest zorganizować odbieranie odpadów komunalnych. W takim przypadku wydana zostaje z urzędu decyzja ustalająca obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie podlega karze grzywny.
Informujemy jednocześnie, że w przypadku, gdy na nieruchomościach prowadzona jest działalność, w wyniku której powstają odpady inne niż komunalne (np. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, oleje odpadowe, odpady opakowaniowe, odpady medyczne i weterynaryjne, itp.) właściciele tych nieruchomości obowiązani są zbierać przedmiotowe odpady selektywnie i przekazywać je, na podstawie karty przekazania odpadu, uprawnionym podmiotom.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Komunalnym Urzędu Miasta Szczecinek, nr tel. 94 37 141 51.

Kontrole prowadzone będą na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) oraz uchwały
nr XVIII/163/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek, 

Opr. M.Ludewicz. Foto: gk24.pl