Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

Data publikacji: 
04.09.2017

Uroczystą akademią zainaugurowano dzisiaj w Szczecinku nowy rok szkolny 2017/2018. Podczas miejsko-powiatowej uroczystości nie zabrakło awansów odebranych przez nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, a także życzeń od burmistrza Jerzego Hardie-Douglasa i starosty Krzysztof Lisa. Podczas swojego przemówienia burmistrz Douglas powiedział:

Rok szkolny, który dzisiaj rozpoczynamy jest bez wątpienia wyjątkowy. Wchodzimy bowiem w decydujący etap zmian, jakie wyznaczone zostały wprowadzoną reformą edukacji.
W Szczecinku uczyniliśmy wszystko, aby zamieszanie, które zawsze towarzyszy zmianom oświatowym, w jak najmniejszym stopniu odbiło się na jakości nauczania oraz komforcie pracy uczniów i nauczycieli.  

Dokładnie rok temu  obiecałem Państwu w tym miejscu, że jako samorząd postaramy się wdrożyć założenia tej nie do końca jednak przemyślanej reformy w możliwie bezbolesny sposób. Z satysfakcją mogę dzisiaj powiedzieć, że udało nam się dotrzymać słowa i w nowy rok szkolny 2017/2018 wchodzimy z umiarkowanym optymizmem. Uporządkowaliśmy już  niemal wszystkie kwestie legislacyjne, jakie związane są z kalendarzem niezbędnych zmian oświatowych. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta uchwaliliśmy akty założycielskie nowych, ośmioletnich szkół podstawowych.  Podległe miastu placówki już niebawem będą miały opracowane nowe statuty. Dyrektorzy szkół przygotowują szkolne programy wychowawczo-profilaktyczne, które będą skorelowane z finansowanymi przez miasto działaniami na rzecz szeroko rozumianej poprawy bezpieczeństwa w naszych placówkach oświatowych.

Zakończyliśmy też bieżące remonty wszystkich szkół. Najbardziej spektakularne z nich to oczywiście kompleksowy remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 7 oraz długo oczekiwany remont sali  gimnastycznej i boksów w Szkole Podstawowej nr 1. Szukamy dodatkowych  możliwości finansowania naszych placówek.  Aplikujemy do MEN  o środki na wyposażenie dla szkół w programie Aktywna Tablica. Uważnie wsłuchujemy się w głos rodziców oraz środowiska nauczycielskiego.  Powołana z mojej inicjatywy  Miejska Rada Oświaty na bieżąco monitoruje wszelkie propozycje i sugestie zmian, jakie postulowane są przez rodziców, nauczycieli i związki zawodowe. To wszystko sprawia, że  z pełną odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że jesteśmy przygotowani do nowych wyzwań, jakie niesie ze sobą zmiana polskiego systemu edukacji.

Jak Państwo doskonale wiedzą, nigdy nie byłem entuzjastą wprowadzanych zmian, i nadal nie jestem. Za rok zresztą przekonamy się, w jakim stopniu spełniły się  oczekiwania zwolenników i przeciwników wprowadzanej reformy i wtedy pewnie przyjdzie czas na kolejną dyskusję i weryfikacje przyjętych rozwiązań. Zanim to jednak nastąpi, warto w tym szczególnym dla polskiej oświaty dniu odnotować, że jako samorząd podjęliśmy ogromny trud i wykonaliśmy razem z dyrektorami naszych placówek niezbędną pracę, aby w nowej rzeczywistości oświatowej poziom świadczonych usług edukacyjnych w szczecineckich szkołach nadal spełniał wysokie standardy jakościowe. Dlatego też pragnę w tym miejscu podziękować dyrektorom szkół i przedszkoli oraz członkom Miejskiej Rady Oświaty za to, że aktywnie włączyli się w prace nad nowym kształtem lokalnej oświaty. Dobra robota, proszę Państwa!!!

 Dzisiejsza uroczystość inauguracyjna to również doskonała okazja do wszelkiego rodzaju statystyk, dlatego też, aby tradycji stało się zadość, pozwolę sobie na przytoczenie kilku istotnych moim zdaniem szczegółów.  

W roku szkolnym 2017/2018 do szczecineckich  szkół i zorganizowanych w nich oddziałów zerowych uczęszczać będzie 3263 uczniów, a więc o 225 uczniów mniej niż w ubiegłym roku szkolnym 2016/17. W klasach pierwszych ośmioletniej szkoły podstawowej rozpocznie naukę 347 uczniów. Najwięcej uczniów kontynuować naukę będzie w klasach czwartych – 491. Najmniej w klasach drugich, bo zaledwie 189. W oddziałach zerowych prowadzonych przez szkoły podstawowe naukę rozpocznie w tym roku 98 dzieci. Pozostała część sześciolatków korzystać będzie z finansowanych i dotowanych przez miasto  przedszkoli.

Najliczniejszą szkołą w Szczecinku, po włączeniu do niej klas gimnazjalnych, będzie Szkoła Podstawowa nr 6, do której uczęszczać będzie 931 uczniów i 25 przedszkolaków. Najmniejszą szkołą podstawową w Szczecinku będzie Szkoła Podstawowa nr 4. W ośmioletnich szkołach podstawowych kontynuować będzie naukę 615 gimnazjalistów.

Wbrew obawom części środowiska nauczycielskiego udało nam się utrzymać miejsca pracy dla wszystkich nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Przypadki redukcji zatrudnienia, jakie z kronikarskiego obowiązku należy w przypadku miejskich szkół odnotować,  to jedno przeniesienie w stan nieczynny oraz działania wynikające z nieprzedłużenia umów  terminowych, zawartych przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych na czas określony, które zgodnie z obowiązującymi przepisami nie mogły być prolongowane.

Możemy więc śmiało  powiedzieć, że Szczecinek na edukacyjnej mapie województwa zachodniopomorskiego jest jednym z nielicznych samorządów, któremu udało się wypracować wzorcowe procedury i mechanizmy restrukturyzacyjne, wynikające z konieczności systemowych zmian polskiej oświaty. Dzięki temu w nowy rok szkolny wchodzimy ze znakomicie przygotowaną do nowych zadań kadrą pedagogiczną w postaci 316 nauczycieli, w tym 179 dyplomowanych, 81 mianowanych, 49 kontraktowych i 6 stażystów

To właśnie oni już od tego roku będą kreowali nową rzeczywistość szczecineckich szkół podstawowych i przedszkoli i  jestem pewien, że doskonale sobie z tym zadaniem poradzą. Jako samorząd i organ prowadzący będziemy oczywiście Państwa wspierać, w dalszym ciągu traktując lokalną oświatę jako jedno z naszych priorytetowych zadań.

Życzę Państwu powodzenia i satysfakcji z wykonywanej pracy, a naszym uczniom wielu  sukcesów i radości.

Opr. M. Ludewicz