III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 6 położonego w budynku przy ul. Słowiańskiej 36 W Szczecinku

III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 6 położonego w budynku przy ul. Słowiańskiej 36 W Szczecinku

  

                                                                                                                                                                                                                                                                        Szczecinek, dnia 24.10.2016r.

 

  O G Ł O S Z E N I E

o przetargu na zbycie nieruchomości

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza:

 

1. III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 6 położonego w budynku przy ul. Słowiańskiej 36 w Szczecinku wraz z udziałem do 255/1000  we współwłasności działek gruntu nr : 47/2 i 48/5 w obr. 20 o łącznej pow. 2033 m2 i we współwłasności nieruchomości wspólnej. Powierzchnia lokalu wynosi 315,00 m2. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KO1I/00023380/6 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Lokal składa się z jednego pomieszczenia. Przedmiotowy lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.

 

    Cena wywoławcza   -   84.700,00 zł

                                    Wadium          -               8.470,00 zł                        

                                    Minimalne postąpienie  -   850,00 zł

 

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 1 grudnia 2016 r. o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek przy Placu Wolności 13 w sali nr 104.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym  w Darłowie O/Szczecinek w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 25 listopada 2016 r.  

     


arunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Osoby fizyczne zobowiązane są do osobistego stawiennictwa w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub mogą być reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, w przypadku osób prawnych wymagane jest okazanie : pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie uprawniającego do wzięcia udziału w przetargu,  aktualnego wypisu  z rejestru. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji potwierdzenia wpłaty wadium (w przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość). Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie nr lokalu i budynku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Lokale licytowane będą w kolejności ujętej w ogłoszeniu.

Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 201  lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-42. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Wydziału Nieruchomości w Urzędzie Miasta w oraz opublikowano na stronach internetowych  : www.szczecinek.pl – Zamówienia Publiczne  - Strefa Inwestora ® Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży oraz www.bip.szczecinek.pl – Przetargi na zbycie nieruchomości

 

 

Termin umieszczenia ogłoszenia: 
27-10-2016 - 27-10-2017